Bramy szybkobieżne ATEX

Bramy szybkobieżne DYNACO S-5 ATEX przeznaczone są do obszarów zagrożonych wybuchem i spełniają normy zgodnie z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE i otrzymały klasyfikację:


3G IIC T4
3D IIIB T135°C

 

3G/3D - kategoria urządzenia

oznacza możliwość zastosowania  w strefie 2 (dla gazów) i strefie 22 (dla pyłów), gdzie atmosfera wybuchowa obecna jest rzadko, nie występuje w warunkach normalnej pracy, a jeżeli wystąpi, to tylko przez krótki okres

 

IIC/IIIB - podgrupa wybuchowości

urządzenia elektryczne podgrupy II (dla pyłów) i III (dla gazów) są przeznaczone do użytku w miejscach występowania gazowych atmosfer wybuchowych innych niż w kopalniach (gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego)
IIC – Materiały niebezpieczne to acetylen, wodór, etylen, propan
IIIB – Materiały niebezpieczne to pyły przewodzące (metalowe), pyły nieprzewodzące (węglowe) oraz lotne pyły palne

T4/T135°C - klasa temperaturowa

maksymalna temperatura na powierzchni urządzenia oraz temperatura zapłonu gazów to 135°C